Kuteri un jahtas / Катера и яхты

Jahtu skola sagatavo un apmāca Mazizmēra kuģu vadītājus starptautiskā sertifikāta saņemšanai, kas dod tiesības vadīt motora un/vai buru atpūtas kuģus, kuru garums nepārsniedz 24 metrus.

STARPTAUTISKĀ ATPŪTAS KUĢU VADĪTĀJA APLIECĪBA (LATVIJAS PROGRAMMA)aplieciba

Mūsu Jahtu skola ir licencēta CSDD. Nodrošinām teorētisko apmācību jahtu kapteiņiem pēc programmām:

-Jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos;

-Jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos;

-Motorjahtu vadītājs piekrastes ūdeņos;

Teorētiskā apmācība notiek mūsu Jahtu skolā, izmantojot mūsdienīgus tehniskos līdzekļus. Lai nostiprinātu praktiskās iemaņas programmā ir iekļautas praktiskās nodarbības uz navigācijas simulatora.

STARPTAUTISKĀ ATPŪTAS KUĢU VADĪTĀJA APLIECĪBA (IGAUNIJAS PROGRAMMA)

Apmācam un sagatavojam gan klātienē, gan arī neklātienē Mazizmēra kuģa vadītājus starptautiskā sertifikāta saņemšanai, kas dod tiesības vadīt motora un/vai buru atpūtas kuģus, kuru garums nepārsniedz 24 m, atklātās jūrās un iekšējos ūdeņos bez jebkādiem peldēšanas rajona ierobežojumiem. Eksāmens notiek Tartu un to pieņem Igaunijas Jūras administrācijas komisija. Sertifikātu izdod Igaunijas Valsts Ceļu administrācija MAANTEEAMET.

ANO ekonomiskā komisija 1998.gadā pieņēma 40.rezolūciju “International Certificate for Operators of Pleasure Craft”. No 2015.gada oktobra Igaunija ir iekļauta 40.tajā rezolūcijā.

Latvijas tiesību aktos tika veikti būtiski grozījumi, kas regulē kuģošanu iekšzemes ūdensceļos. Dokumenti  par tiesībām vadīt atpūtas kuģus, ko izdod 40.tās ANO rezolūcijas dalībvalstīm  (“Starptautiskā apliecība par atpūtas kuģu vadīšanu”) ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā.

Kursa ilgums 1,5 mēnesis (3 nodarbības nedēļā). Nodarbības notiek vakaros.

Pilna teorētiskā kursa cena 900 EUR.

Ja Jums nav sava kutera vai jahtas praktiskajām nodarbībām (nepieciešams 6-10m gara), mēs piedāvājam savu kuteri vai jahtu. Praktisko nodarbību cena 15 EUR par 1 stundu.

APMĀCĪBU UN APMAKSAS KĀRTĪBA

Teorija – 900 EUR (72 stundas) – 12 nodarbību lekcijas+neierobežots skaits konsultāciju ar nākošo mācību grupu. Individuāla pieeja katram kursantam. Apmācības notiek Dž.Dudajeva gatve 5a, Rīga, Jahtu skolā  “GGB”

Praktiskās nodarbības uz kutera – 150 eur (5 stundas);

Praktiskās nodarbības uz jahtas – 150 eur (5 stundas);

Radio operatora sertifikācija – 200 eur (10 stundas).

Kopā: 1400 eur

 • Mazizmēra kuģošanas līdzekļu principi;

 • Kuteru/jahtu uzbūve un to materialā daļa;

 • Locija un navigācija. DArbs ar jūras kartēm;

 • MPSS (COLREG72);

 • Navigācijas zīmes, uguns, bojas, створы;

 • Starptautiskie karogu kodi un burti;

 • Skaņas signāli;

 • Drošs ātrums;

 • Izvairīšanās no sadursmes;

 • Takelāžas darbi;

 • Navigācijas līdzekļi;

 • Kuģu vadīšanas drošība;

 • Metereoloģija;

 • Sakari uz kuģiem;

 • Pirmā medicīniskā palīdzība;

 • Jūras mezgli;

 • Kopējie jautajumi;

 • Neierobezots skaits konsultāciju

  + bezmaksas autostāvvieta.

Pēc teorētiskā kursa pabeigšanas ir iespējams izvēlēties, kur kārtot sertifikāciju:

 1. CSDD (lai saņemtu Latvijas starptautisko atpūtas kuģu līdz 12 m vadītāju apliecību)

  57 EUR – viena praktiskā nodarbība (3 stundas)

  Lai saņemtu jahtu kapteiņa sertifikātu, nepieciešama izziņa par nobrauktām 2000 jūras jūdzēm.

 2. Igaunijā, Tartu–> MAANTEEAME. Eksāmenu pieņem Igaunijas Jūras administrācijas komisija. Sertifikātu izdod Igaunijas Valsts Ceļu administrācija MAANTEEAMET. Igaunijas starptautiskais sertifikāts dod tiesības vadīt motora un/vai buru atpūtas kuģus, kuru garums nepārsniedz 24 metrus, atklātos jūras rajonos un iekšējos ūdeņos bez jebkādiem ierobežojumiem.
 • Pietauvošanās operācijas;

 • Stāvēšana piestatnē un uz enkura;

 • Buru piemērošana;

 • Iešana pret vēju un pa viļņiem;

 • iešana pēc kompasa;

 • Cilvēks aiz borta;

 • Manevrēšana;

 • Atpūtas kuģu iekārtas;

 •  GPS izmantošana;

 • Juras karšu izmantošana+ pusdienas.

29 Eur  – 3h teorija par Igaunijas iekšējo ūdeņu aktiem.

57 Eur – eksāmens Pērnavā

 

Eksāmena norises kārtība Tartu

1. diena – praktiskais eksāmens uz jahtas.

2. diena – teorētiskais eksāmens: jautājumi ar atbilžu variantiem, uzdevumi par jūras karti, uzdevumu izpildīšana.

 • pirms eksāmena ir jāiziet medicīniskā komisija (apt. 50,00 eur);

 • nepieciešamas 2 fotogrāfijas 3,5х4,5 см;

 • sertifikāta saņemšana (apt. 20,00 eur) MAANTEEAMET.

RADIOOPERATORA SERTIFIKĀTS

Vienīgie Latvijā mēs sagatavojam radio operatora sertifikāta saņemšanai, ko izdod valsts. Radio operatora sertifikāts. Nepieciešams izmantojot jahtu Horvātijā, Melnkalnē, Spānijā un citās populārākajās čarteru vietās Vidusjūrā. Radiooperātora sertifikātu izdod Igaunijas valsts ūdens departaments Tallinā un sertifikātam nav uzliktu ierobežojumu tā izmantošanai pasaulē piekrastes ūdeņos atpūtas kuģiem. Radio operatora sertifikāts tiek izdots arī personām, kuras nav iepriekš veikušas  atpūtas kuģa vadītāja apmācību.

Kursa cena 200 EUR.

 

TĀLMĀCĪBA

Ir iespēja iegūt jūras tiesības, izejot teorētisko apmācību tālmācībā, izmantojot interneta komunikāciju vai pastāvīgu darbu ar mācību materiāliem. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams konsultēties ar kvalificētiem mācību centra instruktoriem pa telefonu vai caur e-pastu.

Tāpat piedāvājam dažādas individuālās apmācības formas, kuru noslēgumā Jūs iegūstat jūras tiesības un varat pastāvīgi vadīt jūras transportu (mazizmēra kuģus).

Pēdējās trīs apmācību dienas nodarbības notiek uz reālistiska trenažiera, kas pilnībā imitē kutera, jahtas vai cita mazizmēra kuģa vadības sistēmu. Pēc tam nodarbības notiek Tallinā uz reāliem jūras kuģošanas līdzekļiem, pēc tam notiek eksāmens. Pēc veiksmīgas eksāmena nokārtošanas, tiek izdota apliecība uz kuras pamata Igaunijas nacionālā ceļu administrācija MAANTEEAMET izdod jūras tiesības.

[:ru]

Яхтшкола обучает и подготавливает водителей маломерных судоходных средств для получения международного сертификата, управлять моторными и/или парусными прогулочными судами.

ЛАТВИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ПРОГУЛОЧНЫМ СУДНОМ.
aplieciba

Наша яхтшкола лецензированна CSDD. Проводим полный теоретический курс обучения на категорию яхтенных капитанов по программе:

-Капитан парусной яхты во внутренних водах

-Капитан парусной яхты прибрежного плаванья

-Капитан моторной яхты прибрежного плаванья

Теоритическое обучение проходит в нашей яхтшколе с использованием совремменных технических средств, для отработки практических навыков, в программу включены практические занятия на навигационном симуляторе.

Длительность курса приблизительно 1.5 месяца (из расчета 3 занятия в неделю).

Занятия проводятся в вечернее время.

ЭСТОНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ПРОГУЛОЧНЫМ СУДНОМ

Обучаем и подготавливаем Водителей маломерных судоходных средств для получения международного сертификат на право управления моторными и/или парусными прогулочными судами, длина которых не превышает 24м, в открытых морских районах и внутренних водах без каких-либо ограничений. Экзамены проходит в Тарту и его принимает компетентная комиссия из Эстонской Морской Администрации. Сертификат выдает Эстонская государственная дорожная администрация MAANTEEAMET.
Экономическая комиссия ООН в 1998 году приняла 40-ю резолюцию “International Certificate for Operators of Pleasure Craft”. С октября 2015 года в 40-ю резолюцию была внесена и  Эстония.
Существенные поправки были внесены в законодательство Латвии, регулирующее судоходство по внутренним водным путям. Документы, на право управления прогулочным судном, выданные странами-участницами 40 резолюции ООН (“Международное удостоверение на право управления прогулочным судном”) являются действительными на территории Латвийской Республики

Самая выгодная цена в Риге!

Стоимость полного теоретического курса 900 EUR 

-Если у Вас нет своего катера или яхты для практических занятий (должен быть длиной 6-10 метров), мы предлагаем катер или яхту. 

Стоимость практических занятий 15 EUR за 1 час.

Порядок прохождения обучения и оплата:

 

900 EUR – теория – 72 часа (12 лекций с занятиями + неограниченное количество консультаций со следующей учебной группой. Индивидуальный подход к каждому из обучающихся. Обучение происходит по адресу ул. Дж. Дудаева 5а, яхтшкола SIA “GGB”).

150 EUR – практические занятия на катере – 5 часов

150 EUR – практические занятия на яхте – 5 часов

200 EUR – сертификация радиооператора

Всего: 1400 EUR

 • Принципы маломерных судоходных средств;

 • Строение катеров/яхт и их материальная часть;

 • Лоция и навигация. Работа с морскими картами;

 • МППСС (COLREG72);

 • Навигационные знаки, огонь, буи, створы;

 • Международные коды флагов и букв;

 • Звуковые сигналы;

 • Безопасная скорость;

 • Предупреждение столкновений;

 • Такелажные работы;

 • Навигационные средства;

 • Безопасность судо вождения ;

 • Метеорология;

 • Связь на судах ;

 • Первая медицинская помощь;

 • Морские узлы;

 • Общие вопросы;

 • Неограниченное колическтво консультаций в группе до экзамена

  + бесплатная автостоянка.

После прохождения теоретического курса есть возможность выбрать где проходить сертификацию:

    1. CSDD (для получения международного удостоверения водителя прогулочного судна до 12м латвийского образца)

       70 Eur – 1 практическое занятие (3 часа)

   2. Эстония, Тарту–> MAANTEEAME

 Экзамены принимает компетентная комиссия из Эстонской Морской Администрации. Сертификат выдает Эстонская государственная дорожная администрация MAANTEEAMET. Эстонский международный сертификат разрешает управлять моторными и/или парусными прогулочными судами, длина которых не превышает 24м , в открытых морских районах и внутренних водах без каких-либо ограничений.

 

 • Швартовые операции ;

 • Стоянка у пристани и на якоре;

 • Применение парусов;

 • Плавание при различных направлениях ветра и волнения;

 • Использование магнитного компаса;

 • Человек за бортом- маневрирование;

 • Снаряжение прогулочных судов;

 • Применение GPS, VCH, DSC;

 • Использование морских карт

 

Порядок прохождения экзамена в Пярну : (карта)

 Теоретический экзамен: тест, задание на морской карте ( прокладка) .

 • перед экзаменом необходимо пройти медицинскую комиссию (ок. 50,00 eur);

 • необходимы две фотографии 3,5х4,5 см;

 • выдача сертификата (ок. 20,00 eur) MAANTEEAMET.

СЕРТИФИКАТ РАДИО ОПЕРАТОРА   

Единственные в Латвии мы подготавливаем к получению сертификата радио оператора, выдаваемого государством, а не частной структурой. Обучение для получения сертификата радио оператора может пройти любой желающий, без предварительной подготовки на управление прогулочным плавсредством. Сертификат выдается в соотвествии с требованиями международных нормативных актов. Цена курса 200 EUR.

Сертификат радио оператора необходим при хождении на яхте близ Хорватии, Черногории, Испании и других популярных чартерных курортов Средиземноморья. Сертификат радио оператора выдается Эстонским государственным водным департаментом в Таллине. Сертификат не имеет ограничений по использованию в прибрежных водах для прогулочных судов. 

 

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

 Есть возможность получить морские права, пройдя теоретическую подготовку дистанционно, используя интернет-коммуникации или работая самостоятельно с учебными материалами. При необходимости можно консультироваться у квалифицированных инструкторов центра по телефону и через e-mail.

Также предоставляется возможность индивидуальной формы обучения, после которой Вы получаете морские права и можете самостоятельно управлять морским транспортом (маломерными судами).

[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *